SIÓDEMKI - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Zegar

Najnowsza galeria

GP GMINY SABNIE
Ładowanie...

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 78, wczoraj: 212
ogółem: 1 384 989

statystyki szczegółowe

regulamin

  

POWIATOWA LIGA PI?KARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Soko?ów Podlaski)

REGULAMIN ROZGRYWEK

2008 / 2009

1.      Do rozgrywek mog? przyst?pi? wszystkie amatorskie dru?yny z terenu powiatu soko?owskiego (dru?yny wiejskie, osiedlowe, zak?adowe, szkolne).

2.      Sezon 2008/2009 zosta? podzielony na  I lig? (12 zespo?ów), oraz na II lig? (w zale?no?ci od liczby zg?osze?)

3        Do rundy jesiennej rozgrywek mog? przyst?pi? dru?yny, które potwierdz? swoje zg?oszenie poprzez odes?anie lub dostarczenie do organizatora podpisanego regulaminu rozgrywek. Kopi? o?wiadczenia zatwierdzaj?cego regulamin nale?y dostarczy? do 10 wrze?nia na adres Gminnego O?rodka Kultury i Sportu w Sterdyni, ul Lipowa 3, 08-320 Sterdy?.

4        Rozgrywki I i II ligi b?d? prowadzone w systemie jesie?- wiosna (mecz i rewan?), po zako?czeniu sezonu z I ligi do II lig spadaj? automatycznie dwie ostatnie dru?yny, natomiast 9 i 10 dru?yna rozegraj? mecze bara?owe z wiceliderami dwóch grup II ligi (w przypadku dwóch grup) lub z trzeci? i czwarta dru?yn? II ligi ( w przypadku jednej grupy). Gospodarzami meczów bara?owych b?d? dru?yny z I ligi.

5        Dru?yny mog? zg?osi? dowoln? liczb? zawodników, w meczu mo?e wyst?pi? dwóch zawodników zrzeszonych. Je?eli zawodnik wyst?pi przynajmniej w jednym meczu podczas ka?dej rundy rozgrywek OZPN w dru?ynie seniorskiej uwa?any b?dzie jako zawodnik zrzeszony, bez wzgl?du na wiek.

W przypadku zg?oszenia przez dan? dru?yn? dwóch zespo?ów, dwóch zawodników w ka?dym meczu z pierwszego sk?adu mo?e wyst?powa? w drugiej dru?ynie, podobnie dwóch zawodników z drugiego sk?adu mo?e wyst?powa? w pierwszej dru?ynie. (Pod warunkiem ?e dwie dru?yny graj? w innych  ligach) 

6        W czasie rundy jesiennej lub wiosennej zawodnik mo?e wyst?powa? tylko w jednej dru?ynie, niezale?nie od ligi oraz od nazwy dru?yny  (zmian? dru?yny przez zawodnika nale?y zg?osi? przed rozpocz?ciem rundy jesiennej lub wiosennej),

*   kar? w tym przypadku b?dzie:

-         dla zawodnika – odsuni?cie od dwóch spotka? swojej dru?yny.

-         dla dru?yny – przyznanie walkowera dru?ynie przeciwnej.

7        Ka?da dru?yna powinna posiada? wyznaczone miejsce rozgrywania spotka? jako gospodarz.

8        Przed ka?dym spotkaniem dru?yna ma obowi?zek przygotowa? boisko do meczu

§                    powinny by? wyznaczone co najmniej linie dooko?a boiska, linia ?rodkowa oraz linie oznaczaj?ce pole karne,

§                    powinna by? skoszona trawa,

*   w przypadku braku oznaczenia boiska lub wysokiej trawy, s?dzia meczu mo?e nie dopu?ci? do rozegrania spotkania na takim boisku, wówczas gospodarze s? zobowi?zani do poprawy stanu boiska oraz do pokrycia kosztów przyjazdu S?dziego oraz dru?yny przyjezdnej, nast?pnie Rada Ligi ustali nowy termin rozegrania tego spotkania, je?eli w kolejnym terminie stan boiska nie b?dzie si? nadawa? do gry, wówczas zostanie przyznany walkower dla dru?yny przeciwnej.

9        Przed rozpocz?ciem ka?dego spotkania s?dzia meczu wraz z kapitanami dru?yn wpisuj? do protoko?u sk?ady dru?yn, natomiast po zako?czeniu meczu wpisuj? strzelców bramek, skre?laj? z listy zawodników którzy nie grali w tym meczu oraz s?dzia opisuje uwagi dotycz?ce przebiegu spotkania (kary, z?e zachowanie zawodników, widzów oraz kontuzje jakie ewentualnie mia?y miejsce) a nast?pnie podpisuje protokó? i przesy?a do organizatorów.

10    W sezonie 2008/209 cz??? spotka? (brak pe?nej obsady s?dziów) b?dzie obstawianych przez Gminny O?rodek Kultury i Sportu w Sterdyni.- organizatora rozgrywek. Pozosta?e mecze b?d? s?dziowane wed?ug klucza podanego w terminarzu

11    W miar? mo?liwo?ci wszystkie dru?yny zobowi?zane s? do posiadania jednolitych strojów pi?karskich z numerami. 

12     Dru?yny maj? obowi?zek przed ka?dym spotkaniem wyj?? na ?rodek boiska, ustawi? si? w szeregu, a nast?pnie przywita? si? z kibicami, s?dzi? spotkania oraz dru?yn? przeciwn?.

13    Do meczu dru?yny wystawiaj? 7 zawodników (6 zawodników z pola + bramkarz). Obowi?zuj? zmiany systemem hokejowym. Zmiany nale?y przeprowadza? w strefie ?rodkowej boiska, gdy pi?ka nie jest w grze.

·                   w przypadku gdy dru?yna nie przeprowadza prawid?owo zmian, s?dzia ma prawo przyznania kary  2 min lub 5 min dowolnemu zawodnikowi, wyznaczonego przez kapitana dru?yny nieprawid?owo przeprowadzaj?cej zmiany.

Dru?yna nie mo?e przyst?pi? do meczu je?li nie posiada minimum 5 zawodników.

14    Mecze rozgrywane s? wzgl?dem obecnie obowi?zuj?cych przepisów PZPN, z wyj?tkiem ni?ej wymienionych:

·       za zagrania niezgodne z przepisami lub nie sportowe zachowanie zawodnik mo?e zosta? ukarany:

      2 min, 5 min lub kar? meczu,

·       kary 2 min i 5 min anuluje bramka zdobyta przez dru?yn? przeciwn?,

·       kara meczu eliminuje zawodnika z nast?pnego spotkania,

·       czas gry 2x35 minut,

·       odleg?o?? podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 6 metrów,

·       rzut karny wykonywany jest z odleg?o?ci 9 metrów,

·       nie obowi?zuje przepis o spalonym,

·       na ka?dy mecz b?dzie wyznaczony s?dzia, je?eli po up?ywie 15 min. s?dzia nie dojedzie na spotkanie, wówczas gospodarze wyznaczaj? s?dziego do prowadzenia  meczu, wype?niaj? protokó? z meczu oraz przesy?aj? go do organizatora.

15     Ka?da dru?yna b?d?ca gospodarzem spotkania wyznacza dwie osoby do s?dziowania spotkania na liniach bocznych.

16    Prze?o?enie spotkania na inny termin musi by? za zgod? dru?yny przeciwnej oraz organizatora. Nowy termin rozegrania meczu musi by? rozegrany w ci?gu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu ale nie mo?e by? rozegrany po zako?czeniu ostatniej kolejki spotka? rundy wiosennej. Nie rozegranie w tym terminie meczu  powoduje przyznanie walkowera dla dru?yny, która prze?o?y?a spotkanie. Przegranie trzech meczów walkowerem powoduje wykluczenie dru?yny z rozgrywek. (Nie b?d? zaliczane walkowery techniczne np. walkower za gr? nieuprawnionego zawodnika)

* Wszystkie wyniki dru?yny wykluczonej zostaj? anulowane, je?li rozegra ona mniej ni? 50% spotka?, a je?eli rozegra ona ich 50% lub wi?cej wyniki zostaj? utrzymane, za? w meczach nierozegranych– zostan? przyznane walkowery dla dru?yn  przeciwnych. Dru?yna, która zosta?a wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu. 

17     Oczekiwanie na dru?yn? przeciwn? od wyznaczonej godziny spotkania wynosi 15 minut. Po up?ywie tego terminu zostaje przyznany walkower.

18    Po zako?czeniu ka?dego spotkania, kapitan lub inny przedstawiciel ka?dej dru?yny jest zobowi?zany do przes?ania wyniku meczu, oraz strzelców bramek oraz sk?ad (nale?y poda? nazwisko i imi? zawodnika pierwszy raz, w nast?pnych kolejkach nale?y poda? tylko numery z zestawienia, które b?dzie uzupe?nia? ka?dy kapitan dru?yny, w kolejnych meczach kapitan b?dzie podawa? numery zawodników z zestawienia graj?cych oraz nazwiska i imiona nowych) do organizatora (numer telefonu 508267161). 

19     Wyniki, strzelcy oraz tabela rozgrywek b?d? publikowane w jednej z lokalnych gazet oraz na www.kosovia.futbolowo.pl

 

20     Organizator zobowi?zuje si? po zako?czeniu sezonu (je?li otrzyma komplet protoko?ów) do przes?ania wyników, strzelców, sk?adów, tabel, statystyk na p?ycie CD wszystkim dru?ynom.   

21    Punktacja: zwyci?stwo – 3 pkt.; remis– 1 pkt; pora?ka– 0 pkt.

22    O kolejno?ci w tabeli decyduj? kolejno:

·        liczba zdobytych punktów,

·        mecz bezpo?redni mi?dzy zainteresowanymi dru?ynami,

·        stosunek bramek ze wszystkich meczów,

·        wi?ksza liczba strzelonych bramek.

23    Mecze rozgrywane s? w niedziele oraz ewentualnie w dni ?wi?teczne.

24    W razie zaistnia?ych konfliktów o rozstrzygni?ciu ich decyduje ,,Rada ligi” powo?ana na spotkaniu organizacyjnym. Decyzje zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów (> 50%); kworum stanowi? 3 osoby.

25.Udzia? w rozgrywkach odbywa si? na zasadzie dobrowolno?ci. Organizator nie odpowiada za urazy powsta?e na boisku.

26.Wszystkie dru?yny ubezpieczaj? si? na koszt w?asny. Ubezpieczenie w LZS-ie kosztuje 30 z?. na rok kalendarzowy od dru?yny. 

27. Wszystkie dru?yny zobowi?zane s? do zachowania czysto?ci i porz?dku na terenie boiska i szko?y do której ono nale?y.

28. Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu, w trakcie trwania rundy jesiennej lub wiosennej.

 

 


ORYGINA?

Sterdy?, 19.08.2008

Gminny  O?rodek Kultury i Sportu
            w Sterdyni
ul. Lipowa 2, 08-320 Sterdy?

-------------------------------------------

                                                                                                (Dru?yna)

 

 

 

POWIATOWA LIGA PI?KARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Soko?ów Podlaski)

 

 

 

O?WIADCZENIE

 

 

         O?wiadczam, ?e egzemplarz regulaminu ,,Powiatowej ligi pi?karskich siódemek” otrzyma?em i po zapoznaniu si? z jego tre?ci? przyjmuj? do wiadomo?ci obowi?zuj?ce punkty regulaminu. W imieniu dru?yny zobowi?zuj? si? do przestrzegania regulaminu.

 

.......................................................           ......................................................

data,   imi? i nazwisko Kapitana dru?yny)                       (podpis przyjmuj?cego o?wiadczenie)

 

 

Adres Kapitana dru?yny (pocztowy lub internetowy): ......................................................................................................................................................Miejsce rozgrywania spotka? jako gospodarz: ....................................................................

 

Proponowana godzina rozgrywania meczów jako gospodarz: ..............................................

 

Godzina rezerwowa rozgrywania meczów jako gospodarz: .................................................

 

Telefony kontaktowe: (1) imi? i nazwisko i nr telefonu ........................................................

                                    (2) imi? i nazwisko i nr telefonu ..........................................................

(3) imi? i nazwisko i nr telefonu ..........................................................

 

                       

 

 

 

 

 

* po zapoznaniu si? z regulaminem i podpisaniu go przez Kapitana  lub innego przedstawiciela dru?yny,  kopi? o?wiadczenia nale?y przes?a? do  Gminnego O?rodka Kultury i Sportu w Sterdyni  na adres GOKIS  Sterdy?, ul. Lipowa2, O8-320 Sterdy?.


KOPIA

Sterdy?, 19.08.2008

Gminny  O?rodek Kultury i Sportu
            w Sterdyni
ul. Lipowa 2, 08-320 Sterdy?

-------------------------------------------

                                                                                                                      (Dru?yna)

 

 

 

POWIATOWA LIGA PI?KARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Soko?ów Podlaski)

 

 

O?WIADCZENIE

 

         O?wiadczam, ?e egzemplarz regulaminu ,,Powiatowej ligi pi?karskich siódemek” otrzyma?em i po zapoznaniu si? z jego tre?ci? przyjmuj? do wiadomo?ci obowi?zuj?ce punkty regulaminu. W imieniu dru?yny zobowi?zuj? si? do przestrzegania regulaminu.

 

 

.......................................................           ......................................................

data,   imi? i nazwisko Kapitana dru?yny)                       (podpis przyjmuj?cego o?wiadczenie)

 

 

Adres Kapitana dru?yny (pocztowy lub internetowy): ......................................................................................................................................................Miejsce rozgrywania spotka? jako gospodarz: ....................................................................

 

Proponowana godzina rozgrywania meczów jako gospodarz: ..............................................

 

Godzina rezerwowa rozgrywania meczów jako gospodarz: .................................................

 

Telefony kontaktowe: (1) imi? i nazwisko i nr telefonu ........................................................

                                    (2) imi? i nazwisko i nr telefonu ..........................................................

(3) imi? i nazwisko i nr telefonu ..........................................................

 

 

 

 

 

* po zapoznaniu si? z regulaminem i podpisaniu go przez Kapitana  lub innego przedstawiciela dru?yny,  kopi? o?wiadczenia nale?y przes?a? do  Gminnego O?rodka Kultury i Sportu w Sterdyni  na adres GOKIS Sterdy?, ul. Lipowa2, O8-320 Sterdy?.

 

 

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 24

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 23
JSPNT SOKOŁÓW 3:0 JABŁONNA LACKA
ATS KOWIESY 0:16 NIECIECZ
GKS CERANÓW 3:3 KAMIANKA
SABNIE 8:4 SKRZESZEW
BG SOKOŁÓW 3:0 WSZEBORY
BUJAŁY 3:0 PRZYWÓZKI
KAMIEŃCZYK 0:3 SOKOŁÓW I
MTS SOKOŁÓW 4:4 DZIERZBY
RYTELE ŚWIĘCKIE 3:0 OSP NOWA WIEŚ GROCHOWSKA

Tabela końcowa I liga 2014/2015

 

l.p

Drużyna

M

P

Br

1.

Nieciecz (m)

20

54

180

38

2.

Sabnie (p)

20

43

108

67

3.

BTS Kobylany

20

41

122

72

4.

Ulkar Karolew

20

31

105

117

5.

Skrzeszew (b)

20

31

69

69

6.

THC Czarni Wrotnów

20

27

60

80

7.

GKS Ceranów (b)

20

27

47

54

8.

ATS Kowiesy (b)

20

24

86

109

9.

Kamianka

20

22

81

111

10.

JSPNT Sokołów

20

22

69

99

11.

Jabłonna Lacka

20

0

38

149

 

 

 

 

 

Tabela końcowa II liga 2014/2015

l.p

Drużyna

M

P

Br

1.

Bujały

20

46

81

35

2.

Sokołów I

20

46

130

46

3.

NKS Białobrzegi

20

43

119

60

4.

Kamieńczyk

20

38

85

46

5.

Przywózki

20

37

74

62

6.

BG Sokołów

20

32

85

72

7.

Rytele Święckie

20

28

85

74

8.

MTS Sokołów

20

23

67

119

9.

Dzierzby

20

15

53

79

10.

Nowa Wieś Gr.

20

13

45

111

11.

Wszebory

20

0

23

143

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. NIECIECZ 54 bz
2. SOKOŁÓW I 46 plus
3. BUJAŁY 46 plus
4. NKS BIAŁOBRZEGI 43 minus
5. SABNIE 43 plus
6. BTS KOBYLANY 41 plus
7. KAMIEŃCZYK 38 minus
8. PRZYWÓZKI 37 minus
9. BG SOKOŁÓW 32 plus
10. SKRZESZEW 31 plus
11. ULKAR KAROLEW 31 minus
12. RYTELE ŚWIĘCKIE 28 plus
13. GKS CERANÓW 27 minus
14. THC CZARNI WROTNÓW 27 bz
15. ATS KOWIESY 24 plus
16. MTS SOKOŁÓW 23 plus
17. KAMIANKA 22 minus
18. JSPNT SOKOŁÓW 22 minus
19. DZIERZBY 15 plus
20. OSP NOWA WIEŚ GROCHOWSKA 13 minus
21. JABŁONNA LACKA 0 bz
22. WSZEBORY 0 bz